Title 1

Expobolagets verksamhet skall präglas av miljömedvetenhet.

Vi skall ta ansvar för Expobolagets egen miljöpåverkan och påverka våra leverantörer att ta ansvar för miljön. Expobolaget skall i största möjliga mån informera och erbjuda sina kunder om vilket miljöalternativ som är bäst, framförallt vad gäller transport och produkters miljöpåverkan.

Expobolaget uppfyller de krav som ställs på ett företag med vår funktion.

Sortimentet väljs med omsorg om miljön och uppmärksammar våra kunder på ett miljövänligare alternativ. Vår miljöpolicy är att vi genom ständiga förbättringar förebygger och minimera negativ miljöpåverkan från varor, förpackningar, transporter och från verksamheten i övrigt.

Detta skall ske genom att vi:

• integrerar miljöarbetet i vår långsiktiga planering.

• informerar, utbildar och engagerar personalen i miljöfrågor.

• ställer krav på våra leverantörer att deras varor och tjänster är acceptabla från miljösynpunkt.

• strävar efter bästa miljöval och marknadsför så anpassade varor som möjligt utifrån de krav som våra kunder ställer.

• arbetar för ökad återvinning av material och utrustning om det innebär en vinst för miljön.

• arbetar för att transporter sker på ett för miljön så gynnsamt sätt som möjligt.

Vi skall verka för att livsmiljön sätts i centrum. Allt agerande skall präglas av kretsloppstänkande så att vi, våra kunder och leverantörer minimerar påverkan på miljön.

För att uppnå detta skall vi:

• ha en miljöansvarig på företaget

• miljöutbilda vår personal

• hushålla med resurser och ha högsta nivå på återvinning

• påverka våra leverantörer att ta fram miljöanpassade produkter och arbetsmetoder erbjuda våra kunder miljöval.

Title 2

Vi kan hjälpa dig till miljövänligare alternativ!

Expobolaget vill verka för en minskad miljöpåverkan. Vi vill att produkterna skall göras så nära som möjligt och i största möjliga mån undvika långa transporter från Asien.

Det finns även alternativ för materialet som används i produkterna och Expobolaget hjäler gärna ert företag att välja rätt alternativ.